ZÁSADY OCHRANY

OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnost

U VINICE D s.r.o.
IČO: 05649234
se sídlem Pernštýnská 6, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 38500,
kontaktní osoby Mgr. Dana Kučerová
email: info@ipstav.cz
telefon: +420 466 330 901

vydává tyto

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) je informovat příslušné osoby (dále
jen „Subjekty“) o tom, jaké jejich osobní údaje a jakým způsobem budou zpracovávány společností
U VINICE D s.r.o., IČO: 05649234, se sídlem Pernštýnská 6, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 38500, (dále jen „Správce“)
v souvislosti s poskytováním služeb správce a obchodní činnosti správce, spojených s jeho
podnikatelskou činností (dále jen „Služby“).
2. Tyto Zásady, jakož i zpracování osobních údajů Subjektů se řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).
3. Osobní údaje Subjektů zpracovává Správce pouze k naplnění účelu zpracování, v nezbytném
rozsahu a po nezbytnou dobu.
4. Každý Subjekt vyjádřil výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s těmito
Zásadami, a to před poskytnutím Služeb.

II.
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
1. Správce zpracovává osobní údaje Subjektů na základě požadavku Subjektu o poskytnutí Služeb, a
to za účelem poskytnutí Služeb, komunikace se Subjekty a plnění povinností stanovených zákonem.
2. Za účelem poskytnutí služeb, zejm. vedení předsmluvní komunikace na základě zprávy sdělené
prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách Správce, nebo jinak, jsou
zpracovávány následující údaje Subjektů:
a) jméno,
b) příjmení
c) emailová adresa,
d) telefonní číslo.

III.
ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE
Správce zpracovává následující osobní údaje Subjektů:
a) jméno,
b) příjmení,
c) e-mailová adresa,
d) telefonní číslo,
a to k účelům, jak jsou uvedeny v čl. II těchto Zásad.

IV.
DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Osobní údaje Subjektů zpracovává Správce po dobu poskytování služeb. Po ukončení poskytování
služeb je Správce povinen osobní údaje Subjektů vymazat a dále nijak nezpracovávat, ledaže by
povinnost jejich uchování i po ukončení poskytování služeb vyplývala z platných a účinných právních
předpisů, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).

V.
PRÁVA SUBJEKTŮ
Každý Subjekt má zejména:
a) Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
Subjekt může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním e-mailu na e-
mailovou adresu Správce (C 38500), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce,
nebo jiným obdobným způsobem. V odvolání souhlasu Subjekt výslovně uvede, že odvolává svůj
souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě je Správce povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 5 dní od obdržení odvolání souhlasu, přestat se zpracováváním
osobních údajů Subjektu, ledaže by povinnost jejich zpracování i po odvolání tohoto souhlasu
vyplývala z platných a účinných právních předpisů. Komunikace mezi Správcem a Subjektem
vzniklá na základě poskytování služeb bude po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
ukončena okamžikem doručení e-mailového vyrozumění Subjektu ze strany Správce o ukončení
zpracovávání osobních údajů a o ukončení poskytování služeb.
b) Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu či doplnění.
Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (C 38500), nebo zasláním
doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Správce o
informaci, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým
způsobem jsou zpracovávány, a Správce je povinen mu tyto informace poskytnout.
Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (C 38500), nebo zasláním
doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Správce,
aby opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se týkají Subjektu, a Správce je povinen
tyto opravy provést.
Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (C 38500), nebo zasláním
doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat správce o
doplnění neúplných údaje Subjektu, a Správce je povinen tyto údaje doplnit.
c) Právo požadovat omezení zpracování.
Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (C 38500), nebo zasláním
doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Správce o
omezení zpracování jeho osobních údajů, a to za splnění podmínek daných obecně závaznými
právními předpisy, a správce je za takových podmínek povinen zpracování údajů tímto způsobem
omezit.
d) Právo vznést námitku proti zpracování.
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku
proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
e) Právo podat stížnost u dozorového orgánu.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že bude Subjekt jakkoliv
nespokojen se zpracováním svých osobních údajů Správcem, může podat stížnost přímo Správci
(zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (C 38500), nebo zasláním doporučeného dopisu
na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem), nebo se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
f) Právo na přenositelnost osobních údajů.
Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (C 38500), nebo zasláním
doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Správce o
osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, a Správce je povinen
mu tyto osobní údaje uvedeným způsobem poskytnout. Subjekt může následně tyto údaje předat
jinému správci, nebo (pokud je to technicky možné) žádat, aby si tyto údaje správci předali mezi
sebou.